Parallel Bible results for Lièwángjìshang 2:34

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lièwángjìshang 2:34

CUVP 34 Yúshì Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ shàng qù , jiāng yuē Yēshā sǐ , zàng zaì kuàngyĕ Yuēyē zìjǐ de fùnmù ( yuánwén zuò fángwū ) lǐ . NIV 34 So Benaiah son of Jehoiada went up and struck down Joab and killed him, and he was buried at his home out in the country.