Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 20:19

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 20:19

CUVP 19 Nǐ dĕng sān rì , jiù yào sù sù xià qù , dào nǐ cóng qián yù shì suǒ cáng de dìfang , zaì yǐ sè pánshí nàli dĕnghòu . NIV 19 The day after tomorrow, toward evening, go to the place where you hid when this trouble began, and wait by the stone Ezel.