Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 28:10

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 28:10

CUVP 10 Sǎoluó xiàng fùrén zhǐ zhe Yēhéhuá qǐshì shuō , wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , nǐ bì bù yīn zhè shì shòuxíng . NIV 10 Saul swore to her by the LORD, “As surely as the LORD lives, you will not be punished for this.”