Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Kronieken 15

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Kronieken 15

SVV 1 Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded. NIV 1 The Spirit of God came on Azariah son of Oded. SVV 2 En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten. NIV 2 He went out to meet Asa and said to him, “Listen to me, Asa and all Judah and Benjamin. The LORD is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you. SVV 3 Israel nu is vele dagen geweest zonder den waren God, en zonder een lerenden priester, en zonder de wet. NIV 3 For a long time Israel was without the true God, without a priest to teach and without the law. SVV 4 Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den HEERE, den God Israels, en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden. NIV 4 But in their distress they turned to the LORD, the God of Israel, and sought him, and he was found by them. SVV 5 En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele beroerten waren over al de inwoners van die landen; NIV 5 In those days it was not safe to travel about, for all the inhabitants of the lands were in great turmoil. SVV 6 Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen angst verschrikt. NIV 6 One nation was being crushed by another and one city by another, because God was troubling them with every kind of distress. SVV 7 Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk. NIV 7 But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded.” SVV 8 Als nu Asa deze woorden hoorde, en de profetie van den profeet Oded, sterkte hij zich, en hij deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin, en uit de steden, die hij van het gebergte van Efraim genomen had, en vernieuwde het altaar des HEEREN, dat voor het voorhuis des HEEREN was. NIV 8 When Asa heard these words and the prophecy of Azariah son of Oded the prophet, he took courage. He removed the detestable idols from the whole land of Judah and Benjamin and from the towns he had captured in the hills of Ephraim. He repaired the altar of the LORD that was in front of the portico of the LORD’s temple. SVV 9 En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin, en de vreemdelingen met hen uit Efraim, en Manasse, en uit Simeon; want uit Israel vielen zij tot hem in menigte, als zij zagen, dat de HEERE, zijn God, met hem was. NIV 9 Then he assembled all Judah and Benjamin and the people from Ephraim, Manasseh and Simeon who had settled among them, for large numbers had come over to him from Israel when they saw that the LORD his God was with him. SVV 10 En zij vergaderden zich te Jeruzalem, in de derde maand, in het vijftiende jaar van het koninkrijk van Asa. NIV 10 They assembled at Jerusalem in the third month of the fifteenth year of Asa’s reign. SVV 11 En zij offerden den HEERE ten zelfden dage van den roof, dien zij gebracht hadden, zevenhonderd runderen en zeven duizend schapen. NIV 11 At that time they sacrificed to the LORD seven hundred head of cattle and seven thousand sheep and goats from the plunder they had brought back. SVV 12 En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel. NIV 12 They entered into a covenant to seek the LORD, the God of their ancestors, with all their heart and soul. SVV 13 En al wie den HEERE, den God Israels, niet zou zoeken, zou gedood worden, van den kleine tot den grote, en van den man tot de vrouw toe. NIV 13 All who would not seek the LORD, the God of Israel, were to be put to death, whether small or great, man or woman. SVV 14 En zij zwoeren den HEERE met luider stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en met bazuinen. NIV 14 They took an oath to the LORD with loud acclamation, with shouting and with trumpets and horns. SVV 15 En gans Juda was verblijd over dezen eed; want zij hadden met hun ganse hart gezworen, en met hun gansen wil Hem gezocht; en Hij werd van hen gevonden, en de HEERE gaf hun rust rondom henen. NIV 15 All Judah rejoiced about the oath because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the LORD gave them rest on every side. SVV 16 Aangaande ook Maacha, de moeder van den koning Asa, hij zette haar af, dat zij geen koningin ware, omdat zij een afgrijselijken afgod in een bos gemaakt had; ook roeide Asa haar afgrijselijken afgod uit, en verbrijzelde en verbrandde hem aan de beek Kidron. NIV 16 King Asa also deposed his grandmother Maakah from her position as queen mother, because she had made a repulsive image for the worship of Asherah. Asa cut it down, broke it up and burned it in the Kidron Valley. SVV 17 De hoogten werden wel niet weggenomen uit Israel, het hart van Asa nochtans was volkomen al zijn dagen. NIV 17 Although he did not remove the high places from Israel, Asa’s heart was fully committed to the LORD all his life. SVV 18 En hij bracht in het huis Gods de geheiligde dingen zijns vaders, en zijn geheiligde dingen, zilver en goud, en vaten. NIV 18 He brought into the temple of God the silver and gold and the articles that he and his father had dedicated. SVV 19 En er was geen oorlog tot in het vijf en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa. NIV 19 There was no more war until the thirty-fifth year of Asa’s reign.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice