Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Petrus 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Petrus 1

SVV 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; NIV 1 Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, To those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours: SVV 2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; NIV 2 Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. SVV 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; NIV 3 His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. SVV 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. NIV 4 Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. SVV 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, NIV 5 For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; SVV 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, NIV 6 and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; SVV 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. NIV 7 and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love. SVV 8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. NIV 8 For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. SVV 9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. NIV 9 But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. SVV 10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. NIV 10 Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, SVV 11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. NIV 11 and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. SVV 12 Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. NIV 12 So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. SVV 13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning; NIV 13 I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, SVV 14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. NIV 14 because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. SVV 15 Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. NIV 15 And I will make every effort to see that after my departure you will always be able to remember these things. SVV 16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. NIV 16 For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. SVV 17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. NIV 17 He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the Majestic Glory, saying, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.” SVV 18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op de heilige berg waren. NIV 18 We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. SVV 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. NIV 19 We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. SVV 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; NIV 20 Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet’s own interpretation of things. SVV 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. NIV 21 For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice