Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìxià 15:11

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìxià 15:11

CUVP 11 Yē Shālóng zaì Yēlùsǎlĕng qǐng le èr bǎi rén yǔ tā tóng qù , dōu shì chéng chéngshí shí qù de , bìng bù zhīdào qízhōng de zhēn qíng . NIV 11 Two hundred men from Jerusalem had accompanied Absalom. They had been invited as guests and went quite innocently, knowing nothing about the matter.