Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìxià 3:16

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìxià 3:16

CUVP 16 Mǐ jiǎ de zhàngfu gēn zhe tā , yī miàn zǒu yī miàn kū , zhí gēn dào bā hù lín . Níér shuō , nǐ huí qù ba . pà tiĕ jiù huí qù le . NIV 16 Her husband, however, went with her, weeping behind her all the way to Bahurim. Then Abner said to him, “Go back home!” So he went back.