Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for 2 Timotheüs 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

2 Timotheüs 3

SVV 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. NIV 1 But mark this: There will be terrible times in the last days. SVV 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. NIV 2 People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, SVV 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, NIV 3 without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, SVV 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; NIV 4 treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God— SVV 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. NIV 5 having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. SVV 6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; NIV 6 They are the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, SVV 7 Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. NIV 7 always learning but never able to come to a knowledge of the truth. SVV 8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. NIV 8 Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these teachers oppose the truth. They are men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. SVV 9 Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. NIV 9 But they will not get very far because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. SVV 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. NIV 10 You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, SVV 11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. NIV 11 persecutions, sufferings—what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. SVV 12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. NIV 12 In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, SVV 13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. NIV 13 while evildoers and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. SVV 14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt; NIV 14 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, SVV 15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. NIV 15 and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. SVV 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; NIV 16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, SVV 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. NIV 17 so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice