Parallel Bible results for Hebrews 10

SBL Greek New Testament

New International Version

Hebrews 10

SBLGNT 1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι · NIV 1 The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. For this reason it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. SBLGNT 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους; NIV 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshipers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins. SBLGNT 3 ἀλλ’ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτόν, NIV 3 But those sacrifices are an annual reminder of sins. SBLGNT 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. NIV 4 It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. SBLGNT 5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει · Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι · NIV 5 Therefore, when Christ came into the world, he said: “Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me; SBLGNT 6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας. NIV 6 with burnt offerings and sin offerings you were not pleased. SBLGNT 7 τότε εἶπον · Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου. NIV 7 Then I said, ‘Here I am—it is written about me in the scroll— I have come to do your will, my God.’ ” SBLGNT 8 ἀνώτερον λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς ⸃ καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται, NIV 8 First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them”—though they were offered in accordance with the law. SBLGNT 9 τότε εἴρηκεν · Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου · ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. NIV 9 Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. SBLGNT 10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. NIV 10 And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. SBLGNT 11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ’ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. NIV 11 Day after day every priest stands and performs his religious duties; again and again he offers the same sacrifices, which can never take away sins. SBLGNT 12 οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, NIV 12 But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, SBLGNT 13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ, NIV 13 and since that time he waits for his enemies to be made his footstool. SBLGNT 14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. NIV 14 For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. SBLGNT 15 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι · NIV 15 The Holy Spirit also testifies to us about this. First he says: SBLGNT 16 Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν ⸃ αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, NIV 16 “This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds.” SBLGNT 17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι · NIV 17 Then he adds: “Their sins and lawless acts I will remember no more.” SBLGNT 18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. NIV 18 And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. SBLGNT 19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ, NIV 19 Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the Most Holy Place by the blood of Jesus, SBLGNT 20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ’ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, NIV 20 by a new and living way opened for us through the curtain, that is, his body, SBLGNT 21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, NIV 21 and since we have a great priest over the house of God, SBLGNT 22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ · NIV 22 let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. SBLGNT 23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος · NIV 23 Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. SBLGNT 24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, NIV 24 And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, SBLGNT 25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. NIV 25 not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching. SBLGNT 26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, NIV 26 If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, SBLGNT 27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. NIV 27 but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. SBLGNT 28 ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει · NIV 28 Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. SBLGNT 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. NIV 29 How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? SBLGNT 30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα · Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω · καὶ πάλιν · Κρινεῖ κύριος ⸃ τὸν λαὸν αὐτοῦ. NIV 30 For we know him who said, “It is mine to avenge; I will repay,” and again, “The Lord will judge his people.” SBLGNT 31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος. NIV 31 It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. SBLGNT 32 Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, NIV 32 Remember those earlier days after you had received the light, when you endured in a great conflict full of suffering. SBLGNT 33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες · NIV 33 Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution; at other times you stood side by side with those who were so treated. SBLGNT 34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν. NIV 34 You suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property, because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. SBLGNT 35 μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν, NIV 35 So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. SBLGNT 36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν · NIV 36 You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. SBLGNT 37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει · NIV 37 For, “In just a little while, he who is coming will come and will not delay.” SBLGNT 38 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. NIV 38 And, “But my righteous one will live by faith. And I take no pleasure in the one who shrinks back.” SBLGNT 39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. NIV 39 But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice