Parallel Bible results for Johannes 3

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Johannes 3

SVV 1 En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; NIV 1 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. SVV 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. NIV 2 He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him.” SVV 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. NIV 3 Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.” SVV 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? NIV 4 “How can someone be born when they are old?” Nicodemus asked. “Surely they cannot enter a second time into their mother’s womb to be born!” SVV 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. NIV 5 Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. SVV 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. NIV 6 Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. SVV 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. NIV 7 You should not be surprised at my saying, ‘You must be born again.’ SVV 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. NIV 8 The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit.” SVV 9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? NIV 9 “How can this be?” Nicodemus asked. SVV 10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet? NIV 10 “You are Israel’s teacher,” said Jesus, “and do you not understand these things? SVV 11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan. NIV 11 Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. SVV 12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? NIV 12 I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things? SVV 13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. NIV 13 No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven—the Son of Man. SVV 14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; NIV 14 Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, SVV 15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. NIV 15 that everyone who believes may have eternal life in him.” SVV 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. NIV 16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. SVV 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. NIV 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. SVV 18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. NIV 18 Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God’s one and only Son. SVV 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. NIV 19 This is the verdict: Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. SVV 20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. NIV 20 Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. SVV 21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. NIV 21 But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. SVV 22 Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea, en onthield Zich aldaar met hen, en doopte. NIV 22 After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them, and baptized. SVV 23 En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, dewijl aldaar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt. NIV 23 Now John also was baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water, and people were coming and being baptized. SVV 24 Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. NIV 24 (This was before John was put in prison.) SVV 25 Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. NIV 25 An argument developed between some of John’s disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. SVV 26 En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem. NIV 26 They came to John and said to him, “Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan—the one you testified about—look, he is baptizing, and everyone is going to him.” SVV 27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. NIV 27 To this John replied, “A person can receive only what is given them from heaven. SVV 28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben. NIV 28 You yourselves can testify that I said, ‘I am not the Messiah but am sent ahead of him.’ SVV 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. NIV 29 The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom’s voice. That joy is mine, and it is now complete. SVV 30 Hij moet wassen, maar ik minder worden. NIV 30 He must become greater; I must become less.” SVV 31 Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen die is uit de aarde, en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. NIV 31 The one who comes from above is above all; the one who is from the earth belongs to the earth, and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. SVV 32 En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn getuigenis neemt niemand aan. NIV 32 He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. SVV 33 Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is. NIV 33 Whoever has accepted it has certified that God is truthful. SVV 34 Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem de Geest niet met mate. NIV 34 For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. SVV 35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. NIV 35 The Father loves the Son and has placed everything in his hands. SVV 36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. NIV 36 Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God’s wrath remains on them.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice