Download Our New Romans Study Guide When You Subscribe to BST PLUS!

Parallel Bible results for Psalmen 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 1

SVV 1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; NIV 1 Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, SVV 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. NIV 2 but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night. SVV 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. NIV 3 That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither— whatever they do prospers. SVV 4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft. NIV 4 Not so the wicked! They are like chaff that the wind blows away. SVV 5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. NIV 5 Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. SVV 6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan. NIV 6 For the LORD watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice