Download Our New Romans Study Guide When You Subscribe to BST PLUS!

Parallel Bible results for Psalmen 138

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 138

SVV 1 Een psalm van David. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen. NIV 1 I will praise you, LORD, with all my heart; before the “gods” I will sing your praise. SVV 2 Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. NIV 2 I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your unfailing love and your faithfulness, for you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame. SVV 3 Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. NIV 3 When I called, you answered me; you greatly emboldened me. SVV 4 Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws monds. NIV 4 May all the kings of the earth praise you, LORD, when they hear what you have decreed. SVV 5 En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot. NIV 5 May they sing of the ways of the LORD, for the glory of the LORD is great. SVV 6 Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij de nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre. NIV 6 Though the LORD is exalted, he looks kindly on the lowly; though lofty, he sees them from afar. SVV 7 Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. NIV 7 Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes; with your right hand you save me. SVV 8 De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE! is in der eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen. NIV 8 The LORD will vindicate me; your love, LORD, endures forever— do not abandon the works of your hands.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice