Parallel Bible results for Psalmen 52

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 52

SVV 1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester. NIV 1 Why do you boast of evil, you mighty hero? Why do you boast all day long, you who are a disgrace in the eyes of God? SVV 2 Als Doeg, de Edomiet, gekomen was, en Saul te kennen gegeven, en tot hem gezegd had: David is gekomen ten huize van Achimelech. NIV 2 You who practice deceit, your tongue plots destruction; it is like a sharpened razor. SVV 3 Wat beroemt gij u in het kwaad, o gij geweldige? Gods goedertierenheid duurt toch den gansen dag. NIV 3 You love evil rather than good, falsehood rather than speaking the truth. SVV 4 Uw tong denkt enkel schade als een geslepen scheermes, werkende bedrog. NIV 4 You love every harmful word, you deceitful tongue! SVV 5 Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken. Sela. NIV 5 Surely God will bring you down to everlasting ruin: He will snatch you up and pluck you from your tent; he will uproot you from the land of the living. SVV 6 Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs. NIV 6 The righteous will see and fear; they will laugh at you, saying, SVV 7 God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en u uit de tent uitrukken; ja, Hij zal u uitwortelen uit het land der levenden. Sela. NIV 7 “Here now is the man who did not make God his stronghold but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others!” SVV 8 En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende: NIV 8 But I am like an olive tree flourishing in the house of God; I trust in God’s unfailing love for ever and ever. SVV 9 Ziet den man, die God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen. [ (Psalms 52:10) Maar ik zal zijn als een groene olijfboom in Gods huis; ik vertrouw op Gods goedertierenheid eeuwiglijk en altoos. ] [ (Psalms 52:11) Ik zal U loven in eeuwigheid, omdat Gij het gedaan hebt; en ik zal Uw Naam verwachten; want hij is goed voor Uw gunstgenoten. ] NIV 9 For what you have done I will always praise you in the presence of your faithful people. And I will hope in your name, for your name is good.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice