Parallel Bible results for Psalmen 74

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 74

SVV 1 Een onderwijzing, voor Asaf. O God! waarom verstoot Gij in eeuwigheid? Waarom zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide? NIV 1 O God, why have you rejected us forever? Why does your anger smolder against the sheep of your pasture? SVV 2 Gedenk aan Uw vergadering, die Gij van ouds verworven hebt; de roede Uwer erfenis, die Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt. NIV 2 Remember the nation you purchased long ago, the people of your inheritance, whom you redeemed— Mount Zion, where you dwelt. SVV 3 Hef Uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen; de vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. NIV 3 Turn your steps toward these everlasting ruins, all this destruction the enemy has brought on the sanctuary. SVV 4 Uw wederpartijders hebben in het midden van Uw vergaderplaatsen gebruld; zij hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. NIV 4 Your foes roared in the place where you met with us; they set up their standards as signs. SVV 5 Een ieder werd er bekend als een, die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboomte. NIV 5 They behaved like men wielding axes to cut through a thicket of trees. SVV 6 Alzo hebben zij nu derzelver graveerselen samen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen. NIV 6 They smashed all the carved paneling with their axes and hatchets. SVV 7 Zij hebben Uw heiligdommen in het vuur gezet; ter aarde toe hebben zij de woning Uws Naams ontheiligd. NIV 7 They burned your sanctuary to the ground; they defiled the dwelling place of your Name. SVV 8 Zij hebben in hun hart gezegd: Laat ze ons te zamen uitplunderen; zij hebben alle Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. NIV 8 They said in their hearts, “We will crush them completely!” They burned every place where God was worshiped in the land. SVV 9 Wij zien onze tekenen niet; er is geen profeet meer, noch iemand bij ons, die weet, hoe lang. NIV 9 We are given no signs from God; no prophets are left, and none of us knows how long this will be. SVV 10 Hoe lang, o God! zal de wederpartijder smaden? Zal de vijand Uw Naam in eeuwigheid lasteren? NIV 10 How long will the enemy mock you, God? Will the foe revile your name forever? SVV 11 Waarom trekt Gij Uw hand, ja, Uw rechterhand af? Trek haar uit het midden van Uw boezem; maak een einde. NIV 11 Why do you hold back your hand, your right hand? Take it from the folds of your garment and destroy them! SVV 12 Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde. NIV 12 But God is my King from long ago; he brings salvation on the earth. SVV 13 Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten; Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. NIV 13 It was you who split open the sea by your power; you broke the heads of the monster in the waters. SVV 14 Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. NIV 14 It was you who crushed the heads of Leviathan and gave it as food to the creatures of the desert. SVV 15 Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. NIV 15 It was you who opened up springs and streams; you dried up the ever-flowing rivers. SVV 16 De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en de zon bereid. NIV 16 The day is yours, and yours also the night; you established the sun and moon. SVV 17 Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd. NIV 17 It was you who set all the boundaries of the earth; you made both summer and winter. SVV 18 Gedenk hieraan; de vijand heeft den HEERE gesmaad, en een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd. NIV 18 Remember how the enemy has mocked you, LORD, how foolish people have reviled your name. SVV 19 Geef aan het wild gedierte de ziel Uwer tortelduif niet over; vergeet den hoop Uwer ellendigen niet in eeuwigheid. NIV 19 Do not hand over the life of your dove to wild beasts; do not forget the lives of your afflicted people forever. SVV 20 Aanschouw het verbond; want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. NIV 20 Have regard for your covenant, because haunts of violence fill the dark places of the land. SVV 21 Laat den verdrukte niet beschaamd wederkeren; laat den ellendige en nooddruftige Uw Naam prijzen. NIV 21 Do not let the oppressed retreat in disgrace; may the poor and needy praise your name. SVV 22 Sta op, o God! twist Uw twistzaak; gedenk der smaadheid, die U van den dwaze wedervaart den gansen dag. NIV 22 Rise up, O God, and defend your cause; remember how fools mock you all day long. SVV 23 Vergeet niet het geroep Uwer wederpartijders; het getier dergenen, die tegen U opstaan, klimt geduriglijk op. NIV 23 Do not ignore the clamor of your adversaries, the uproar of your enemies, which rises continually.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice