Parallel Bible results for Psalmen 85

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 85

SVV 1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. NIV 1 You, LORD, showed favor to your land; you restored the fortunes of Jacob. SVV 2 Gij zijt Uw lande gunstig geweest, HEERE! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend. NIV 2 You forgave the iniquity of your people and covered all their sins. SVV 3 De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. NIV 3 You set aside all your wrath and turned from your fierce anger. SVV 4 Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns. NIV 4 Restore us again, God our Savior, and put away your displeasure toward us. SVV 5 Breng ons weder, o God onzes heils! en doe te niet Uw toornigheid over ons. NIV 5 Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger through all generations? SVV 6 Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? NIV 6 Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? SVV 7 Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde? NIV 7 Show us your unfailing love, LORD, and grant us your salvation. SVV 8 Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil. NIV 8 I will listen to what God the LORD says; he promises peace to his people, his faithful servants— but let them not turn to folly. SVV 9 Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstgenoten van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. NIV 9 Surely his salvation is near those who fear him, that his glory may dwell in our land. SVV 10 Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen, die Hem vrezen, opdat in ons land eer wone. NIV 10 Love and faithfulness meet together; righteousness and peace kiss each other. SVV 11 De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. NIV 11 Faithfulness springs forth from the earth, and righteousness looks down from heaven. SVV 12 De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien. NIV 12 The LORD will indeed give what is good, and our land will yield its harvest. SVV 13 Ook zal de HEERE het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven. [ (Psalms 85:14) De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht henengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen. ] NIV 13 Righteousness goes before him and prepares the way for his steps.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice