Parallel Bible results for Shēnméngjì 10:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 10:6

CUVP 6 Yǐsèliè rén cóng bǐ luo bǐ ní , Yàgān ( huò zuò Yàgān jǐng ) qǐ xíng , dào le Móxī lā . Yàlún sǐ zaì nàli , jiù zàng zaì nàli . tā érzi YǐlìYàsā jiēxù tā gōng jìsī de zhífèn . NIV 6 (The Israelites traveled from the wells of Bene Jaakan to Moserah. There Aaron died and was buried, and Eleazar his son succeeded him as priest.