Parallel Bible results for Shēnméngjì 23:21

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 23:21

CUVP 21 Nǐ xiàng Yēhéhuá nǐde shén xǔyuàn , chánghuán bùkĕ chíyán . yīnwei Yēhéhuá nǐde shén bìdéng xiàng nǐ zhuī tǎo , nǐ bú chánghuán jiù yǒu zuì . NIV 21 If you make a vow to the LORD your God, do not be slow to pay it, for the LORD your God will certainly demand it of you and you will be guilty of sin.