Parallel Bible results for Shēnméngjì 34:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 34:2

CUVP 2 Náfútālì quán dì , Yǐfǎlián , Mǎnáxī de dì , Yóudà quán dì zhídào xī hǎi , NIV 2 all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Mediterranean Sea,