Parallel Bible results for Shēnméngjì 7:10

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 7:10

CUVP 10 Xiàng hèn tāde rén dāngmiàn bàoyìng tāmen , jiāng tāmen mièjué . fán hèn tāde rén bì bàoyìng tāmen , jué bú chíyán . NIV 10 But those who hate him he will repay to their face by destruction; he will not be slow to repay to their face those who hate him.