Parallel Bible results for Shēnméngjì 9:17

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shēnméngjì 9:17

CUVP 17 Wǒ jiù bǎ nà liǎng kuaì bǎn cóng wǒ shǒu zhōng rēng xià qù , zaì nǐmen yǎnqián shuāi suì le . NIV 17 So I took the two tablets and threw them out of my hands, breaking them to pieces before your eyes.