Parallel Bible results for Chūāijíjì 19:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 19:6

CUVP 6 Nǐmen yào guī wǒ zuò jìsī de guódù , wèi shèngjié de guó mín . zhèxie huà nǐ yào gàosu Yǐsèliè rén . NIV 6 you will be for me a kingdom of priests and a holy nation.’ These are the words you are to speak to the Israelites.”