Parallel Bible results for Chūāijíjì 25:36

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 25:36

CUVP 36 Qiú hé zhīzǐ yào jiē lián yī kuaì , dōu shì yī kuaì jīng jīn chuí chūlai de . NIV 36 The buds and branches shall all be of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold.