Parallel Bible results for Chūāijíjì 6:1

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 6:1

CUVP 1 Yēhéhuá duì Móxī shuō , xiànzaì nǐ bì kànjian wǒ xiàng fǎlǎo suǒ xíng de shì , shǐ tā yīn wǒ dà néng de shǒu róng Yǐsèliè rén qù , qiĕ bǎ tāmen gǎn chū tāde dì . NIV 1 Then the LORD said to Moses, “Now you will see what I will do to Pharaoh: Because of my mighty hand he will let them go; because of my mighty hand he will drive them out of his country.”