Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Ezechiël 21

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Ezechiël 21

SVV 1 En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: NIV 1 The word of the LORD came to me: SVV 2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Jeruzalem, en drup tegen de heiligdommen, en profeteer tegen het land van Israel; NIV 2 “Son of man, set your face against Jerusalem and preach against the sanctuary. Prophesy against the land of Israel SVV 3 En zeg tot het land van Israel: Alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik wil aan u, en Ik zal Mijn zwaard uit zijn schede trekken; en Ik zal van u uitroeien den rechtvaardige en den goddeloze. NIV 3 and say to her: ‘This is what the LORD says: I am against you. I will draw my sword from its sheath and cut off from you both the righteous and the wicked. SVV 4 Omdat Ik dan van u uitroeien zal den rechtvaardige en den goddeloze, daarom zal Mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen alle vlees, van het zuiden tot het noorden. NIV 4 Because I am going to cut off the righteous and the wicked, my sword will be unsheathed against everyone from south to north. SVV 5 En alle vlees zal weten, dat Ik, de HEERE, Mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb; het zal niet meer wederkeren. NIV 5 Then all people will know that I the LORD have drawn my sword from its sheath; it will not return again.’ SVV 6 Maar gij, mensenkind, zucht; zucht voor hun ogen met verbreking der lenden en met bitterheid. NIV 6 “Therefore groan, son of man! Groan before them with broken heart and bitter grief. SVV 7 En het zal geschieden, als zij tot u zeggen zullen: Waarom zucht gij, dat gij zeggen zult: Om het gerucht, want het komt! en alle hart zal versmelten, en alle handen zullen verslappen, en alle geest zal inkrimpen, en alle knieen als water henenvlieten; ziet, het komt, en het zal geschieden, spreekt de Heere HEERE. NIV 7 And when they ask you, ‘Why are you groaning?’ you shall say, ‘Because of the news that is coming. Every heart will melt with fear and every hand go limp; every spirit will become faint and every leg will be wet with urine.’ It is coming! It will surely take place, declares the Sovereign LORD.” SVV 8 Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: NIV 8 The word of the LORD came to me: SVV 9 Mensenkind, profeteer en zeg: Alzo zegt de HEERE: Zeg: Het zwaard, het zwaard is gescherpt, en ook geveegd. NIV 9 “Son of man, prophesy and say, ‘This is what the Lord says: “ ‘A sword, a sword, sharpened and polished— SVV 10 Het is gescherpt, opdat het een slachting slachte; het is geveegd, opdat het een glinster hebbe; of wij dan zullen vrolijk zijn? het is de roede Mijns Zoons, die alle hout versmaadt. NIV 10 sharpened for the slaughter, polished to flash like lightning! “ ‘Shall we rejoice in the scepter of my royal son? The sword despises every such stick. SVV 11 En Hij heeft hetzelve te vegen gegeven, opdat men het met de hand handelen zou; dat zwaard is gescherpt, en dat is geveegd, om hetzelve in de hand des doodslagers te geven. NIV 11 “ ‘The sword is appointed to be polished, to be grasped with the hand; it is sharpened and polished, made ready for the hand of the slayer. SVV 12 Schreeuw en huil, o mensenkind, want hetzelve zal zijn tegen Mijn volk, het zal zijn tegen al de vorsten van Israel; verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij Mijn volk zijn; daarom klop op de heup. NIV 12 Cry out and wail, son of man, for it is against my people; it is against all the princes of Israel. They are thrown to the sword along with my people. Therefore beat your breast. SVV 13 Als er beproeving was, wat was het toen? Zou er dan ook geen versmadende roede zijn, spreekt de Heere HEERE. NIV 13 “ ‘Testing will surely come. And what if even the scepter, which the sword despises, does not continue? declares the Sovereign LORD.’ SVV 14 Daarom gij, mensenkind, profeteer, en sla hand tegen hand; want het zwaard zal verdubbeld worden ten derden male, het is het zwaard dergenen, die verslagen zullen worden; het is het zwaard der groten, die verslagen zullen worden, dat tot hen in de binnenste kameren indringen zal. NIV 14 “So then, son of man, prophesy and strike your hands together. Let the sword strike twice, even three times. It is a sword for slaughter— a sword for great slaughter, closing in on them from every side. SVV 15 Ik heb de punt des zwaards gezet tegen al hun poorten, opdat het hart versmelte, en de aanstoten vermenigvuldigen; ach, het is toegemaakt, opdat het glinstere, het is ingewonden om te slachten. NIV 15 So that hearts may melt with fear and the fallen be many, I have stationed the sword for slaughterat all their gates. Look! It is forged to strike like lightning, it is grasped for slaughter. SVV 16 Houd u bijeen, o zwaard! keer u rechtsom, schik u, keer u linksom, waarhenen uw aangezicht gesteld is. NIV 16 Slash to the right, you sword, then to the left, wherever your blade is turned. SVV 17 En Ik Zelf zal ook Mijn hand tegen Mijn hand slaan, en Mijn grimmigheid doen rusten; Ik, de HEERE, heb het gesproken. NIV 17 I too will strike my hands together, and my wrath will subside. I the LORD have spoken.” SVV 18 Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: NIV 18 The word of the LORD came to me: SVV 19 Gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt; uit een land zullen zij beide voortkomen; en kies een zijde, kies ze aan het hoofd van den weg der stad. NIV 19 “Son of man, mark out two roads for the sword of the king of Babylon to take, both starting from the same country. Make a signpost where the road branches off to the city. SVV 20 Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba der kinderen Ammons, of tegen Juda, tot de vaste stad Jeruzalem. NIV 20 Mark out one road for the sword to come against Rabbah of the Ammonites and another against Judah and fortified Jerusalem. SVV 21 Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal zijn pijlen slijpen; hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien. NIV 21 For the king of Babylon will stop at the fork in the road, at the junction of the two roads, to seek an omen: He will cast lots with arrows, he will consult his idols, he will examine the liver. SVV 22 De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om den mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen. NIV 22 Into his right hand will come the lot for Jerusalem, where he is to set up battering rams, to give the command to slaughter, to sound the battle cry, to set battering rams against the gates, to build a ramp and to erect siege works. SVV 23 Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij met eden beedigd zijn onder hen; maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. NIV 23 It will seem like a false omen to those who have sworn allegiance to him, but he will remind them of their guilt and take them captive. SVV 24 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gijlieden uwer ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen; omdat uwer gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden. NIV 24 “Therefore this is what the Sovereign LORD says: ‘Because you people have brought to mind your guilt by your open rebellion, revealing your sins in all that you do—because you have done this, you will be taken captive. SVV 25 En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israel, wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid; NIV 25 “ ‘You profane and wicked prince of Israel, whose day has come, whose time of punishment has reached its climax, SVV 26 Alzo zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg, en hef dien kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen dien, die nederig is, en vernederen dien, die hoog is. NIV 26 this is what the Sovereign LORD says: Take off the turban, remove the crown. It will not be as it was: The lowly will be exalted and the exalted will be brought low. SVV 27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij kome, die daartoe recht heeft, en dien Ik dat geven zal. NIV 27 A ruin! A ruin! I will make it a ruin! The crown will not be restored until he to whom it rightfully belongs shall come; to him I will give it.’ SVV 28 En gij, mensenkind, profeteer en zeg: Alzo zegt de Heere HEERE, van de kinderen Ammons, en van hun smading; zo zeg: Het zwaard, het zwaard is uitgetrokken, het is ter slachting geveegd om te verdoen, om te glinsteren; NIV 28 “And you, son of man, prophesy and say, ‘This is what the Sovereign LORD says about the Ammonites and their insults: “ ‘A sword, a sword, drawn for the slaughter, polished to consume and to flash like lightning! SVV 29 Terwijl zij u ijdelheid zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen dergenen, die van de goddelozen verslagen zijn, welker dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid. NIV 29 Despite false visions concerning you and lying divinations about you, it will be laid on the necks of the wicked who are to be slain, whose day has come, whose time of punishment has reached its climax. SVV 30 Keer uw zwaard weder in zijn schede! In de plaats, waar gij geschapen zijt, in het land uwer woningen zal Ik u richten. NIV 30 “ ‘Let the sword return to its sheath. In the place where you were created, in the land of your ancestry, I will judge you. SVV 31 En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs. NIV 31 I will pour out my wrath on you and breathe out my fiery anger against you; I will deliver you into the hands of brutal men, men skilled in destruction. SVV 32 Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands; uwer zal niet gedacht worden; want Ik, de HEERE, heb het gesproken. NIV 32 You will be fuel for the fire, your blood will be shed in your land, you will be remembered no more; for I the LORD have spoken.’ ”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice