Parallel Bible results for Chuàngshìjì 10:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 10:2

CUVP 2 Yǎfú de érzi shì Gēmiè , Mǎgè , Mǎdaì , Yǎwán , Tǔbā , Mǐshè , Tílā . NIV 2 The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.