Parallel Bible results for Chuàngshìjì 12:12

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 12:12

CUVP 12 Āijí rén kànjian nǐ bì shuō , zhè shì tāde qīzi , tāmen jiù yào shā wǒ , què jiào nǐ cún huó . NIV 12 When the Egyptians see you, they will say, ‘This is his wife.’ Then they will kill me but will let you live.