Parallel Bible results for Chuàngshìjì 38:24

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 38:24

CUVP 24 Yuē guò le sān gè yuè , yǒu rén gàosu Yóudà shuō , nǐde ér fù Tāmǎ zuò le jìnǚ , qiĕ yīn xíng yín yǒu le shēnyùn . Yóudà shuō , lā chū tā lái , bǎ tā shāo le . NIV 24 About three months later Judah was told, “Your daughter-in-law Tamar is guilty of prostitution, and as a result she is now pregnant.” Judah said, “Bring her out and have her burned to death!”