Parallel Bible results for Chuàngshìjì 43:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 43:6

CUVP 6 Yǐsèliè shuō , nǐmen wèishénme zhèyàng haì wǒ , gàosu nà rén nǐmen hái yǒu xiōngdi ne , NIV 6 Israel asked, “Why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother?”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice