Parallel Bible results for Chuàngshìjì 44:31

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 44:31

CUVP 31 Wǒmen de fùqin jiàn méiyǒu tóngzǐ , tā jiù bì sǐ . zhè biàn shì wǒmen shǐ nǐ púrén wǒmen de fùqin bái fā cāngcāng , bēi bēicàn cǎn dì xià yīnjiān qù le . NIV 31 sees that the boy isn’t there, he will die. Your servants will bring the gray head of our father down to the grave in sorrow.