Parallel Bible results for Chuàngshìjì 5:9

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chuàngshìjì 5:9

CUVP 9 Yǐnuóshì huó dào jiǔ shí suì , shēng le Gāinán . NIV 9 When Enosh had lived 90 years, he became the father of Kenan.