Parallel Bible results for Yuēhànfúyīn 1:7

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Yuēhànfúyīn 1:7

CUVP 7 Zhè rén lái , wèi yào zuò jiànzhèng , jiù shì wèi guāng zuò jiànzhèng , jiào zhòngrén yīn tā kĕyǐ xìn. NIV 7 He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice