Parallel Bible results for Yuēhànfúyīn 1:8

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Yuēhànfúyīn 1:8

CUVP 8 Tā bú shì nà guāng , nǎi shì yào wèi guāng zuò jiànzhèng. NIV 8 He himself was not the light; he came only as a witness to the light.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice