Parallel Bible results for YuēShūyàjì 10:33

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 10:33

CUVP 33 Nàshí Jīsèwáng Hélán shàng lái bāngzhu Lājí , Yuēshūyà jiù bǎ tā hé tāde mín dōu jī shā le , méiyǒu liú xià yī gè . NIV 33 Meanwhile, Horam king of Gezer had come up to help Lachish, but Joshua defeated him and his army—until no survivors were left.