Parallel Bible results for YuēShūyàjì 15:17

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 15:17

CUVP 17 Jiālè xiōngdi Jīnàsī de érzi Étuóniè duó qǔ le nà chéng , Jiālè jiù bǎ nǚér Yēsǎ gĕi tā wéi qì . NIV 17 Othniel son of Kenaz, Caleb’s brother, took it; so Caleb gave his daughter Aksah to him in marriage.