Parallel Bible results for YuēShūyàjì 4:3

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 4:3

CUVP 3 Fēnfu tāmen shuō , nǐmen cóng zhèlǐ , cóng Yuēdànhé zhōng , jìsī jiǎo zhàn déng de dìfang , qǔ shí èr kuaì shítou daì guō qù , fàng zaì nǐmen jīnyè yào zhù sù de dìfang . NIV 3 and tell them to take up twelve stones from the middle of the Jordan, from right where the priests are standing, and carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight.”