Parallel Bible results for YuēShūyàjì 6:22

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

YuēShūyàjì 6:22

CUVP 22 Yuēshūyà fēnfu kuītàn dì de liǎng gèrén shuō , nǐmen jìn nà jìnǚ de jia , zhào zhe nǐmen xiàng tā suǒ qǐ de shì , jiāng nà nǚrén hé tā suǒyǒude dōu cóng nàli daì chūlai . NIV 22 Joshua said to the two men who had spied out the land, “Go into the prostitute’s house and bring her out and all who belong to her, in accordance with your oath to her.”