Parallel Bible results for Shìshījì 21:25

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 21:25

CUVP 25 Nàshí , Yǐsèliè zhōng méiyǒu wáng , gèrén rènyì ér xíng . NIV 25 In those days Israel had no king; everyone did as they saw fit.