Parallel Bible results for Shìshījì 8:24

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 8:24

CUVP 24 Jīdiàn yòu duì tāmen shuō , wǒ yǒu yī jiàn shì qiú nǐmen , qǐng nǐmen gèrén jiāng suǒ duó de ĕr huán gĕi wǒ . yuánlái chóudí shì Yǐshímǎlì rén , dōu shì daì jīn ĕr huán de . ) NIV 24 And he said, “I do have one request, that each of you give me an earring from your share of the plunder.” (It was the custom of the Ishmaelites to wear gold earrings.)