Parallel Bible results for Lìwèijì 26:37

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìwèijì 26:37

CUVP 37 Wú rén zhuīgǎn , tāmen yào bǐcǐ zhuàng diē , xiàng zaì dāo jiàn zhī qián . nǐmen zaì chóudí miànqián yĕ bì zhàn lì bú zhù . NIV 37 They will stumble over one another as though fleeing from the sword, even though no one is pursuing them. So you will not be able to stand before your enemies.