Parallel Bible results for Lìwèijì 26:8

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìwèijì 26:8

CUVP 8 Nǐmen wǔ gèrén yào zhuīgǎn yī bǎi rén , yī bǎi rén yào zhuīgǎn yī wàn rén , chóudí bì dǎo zaì nǐmen dāo xià . NIV 8 Five of you will chase a hundred, and a hundred of you will chase ten thousand, and your enemies will fall by the sword before you.