Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Mattheüs 16

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Mattheüs 16

SVV 1 En de Farizeen en Sadduceen tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. NIV 1 The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. SVV 2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; NIV 2 He replied, “When evening comes, you say, ‘It will be fair weather, for the sky is red,’ SVV 3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? NIV 3 and in the morning, ‘Today it will be stormy, for the sky is red and overcast.’ You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. SVV 4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg. NIV 4 A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah.” Jesus then left them and went away. SVV 5 En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. NIV 5 When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. SVV 6 En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. NIV 6 “Be careful,” Jesus said to them. “Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees.” SVV 7 En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: Het is omdat wij geen broden mede genomen hebben. NIV 7 They discussed this among themselves and said, “It is because we didn’t bring any bread.” SVV 8 En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden mede genomen hebt? NIV 8 Aware of their discussion, Jesus asked, “You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? SVV 9 Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend mannen; en hoevele korven gij opnaamt? NIV 9 Do you still not understand? Don’t you remember the five loaves for the five thousand, and how many basketfuls you gathered? SVV 10 Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt? NIV 10 Or the seven loaves for the four thousand, and how many basketfuls you gathered? SVV 11 Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeen en Sadduceen. NIV 11 How is it you don’t understand that I was not talking to you about bread? But be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees.” SVV 12 Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeen en Sadduceen? NIV 12 Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. SVV 13 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? NIV 13 When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do people say the Son of Man is?” SVV 14 En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten. NIV 14 They replied, “Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, Jeremiah or one of the prophets.” SVV 15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? NIV 15 “But what about you?” he asked. “Who do you say I am?” SVV 16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. NIV 16 Simon Peter answered, “You are the Messiah, the Son of the living God.” SVV 17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. NIV 17 Jesus replied, “Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. SVV 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. NIV 18 And I tell you that you are Peter,and on this rock I will build my church, and the gates of Hadeswill not overcome it. SVV 19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. NIV 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will bebound in heaven, and whatever you loose on earth will beloosed in heaven.” SVV 20 Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus. NIV 20 Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. SVV 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. NIV 21 From that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. SVV 22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. NIV 22 Peter took him aside and began to rebuke him. “Never, Lord!” he said. “This shall never happen to you!” SVV 23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. NIV 23 Jesus turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns.” SVV 24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. NIV 24 Then Jesus said to his disciples, “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. SVV 25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. NIV 25 For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me will find it. SVV 26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? NIV 26 What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? SVV 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. NIV 27 For the Son of Man is going to come in his Father’s glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. SVV 28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. NIV 28 “Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice