Free eBook: Getting Through the Storms in Life

Parallel Bible results for Mattheüs 23

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Mattheüs 23

SVV 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, NIV 1 Then Jesus said to the crowds and to his disciples: SVV 2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van Mozes; NIV 2 “The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses’ seat. SVV 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. NIV 3 So you must be careful to do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. SVV 4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren NIV 4 They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people’s shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. SVV 5 En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. NIV 5 “Everything they do is done for people to see: They make their phylacterieswide and the tassels on their garments long; SVV 6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen; NIV 6 they love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues; SVV 7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi! NIV 7 they love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called ‘Rabbi’ by others. SVV 8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. NIV 8 “But you are not to be called ‘Rabbi,’ for you have one Teacher, and you are all brothers. SVV 9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. NIV 9 And do not call anyone on earth ‘father,’ for you have one Father, and he is in heaven. SVV 10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus. NIV 10 Nor are you to be called instructors, for you have one Instructor, the Messiah. SVV 11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. NIV 11 The greatest among you will be your servant. SVV 12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. NIV 12 For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. SVV 13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. NIV 13 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. SVV 14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen SVV 15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt. NIV 15 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. SVV 16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. NIV 16 “Woe to you, blind guides! You say, ‘If anyone swears by the temple, it means nothing; but anyone who swears by the gold of the temple is bound by that oath.’ SVV 17 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? NIV 17 You blind fools! Which is greater: the gold, or the temple that makes the gold sacred? SVV 18 En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig. NIV 18 You also say, ‘If anyone swears by the altar, it means nothing; but anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath.’ SVV 19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt NIV 19 You blind men! Which is greater: the gift, or the altar that makes the gift sacred? SVV 20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is. NIV 20 Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it. SVV 21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont NIV 21 And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. SVV 22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit. NIV 22 And anyone who swears by heaven swears by God’s throne and by the one who sits on it. SVV 23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten. NIV 23 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices—mint, dill and cumin. But you have neglected the more important matters of the law—justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, without neglecting the former. SVV 24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. NIV 24 You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel. SVV 25 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid. NIV 25 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. SVV 26 Gij blinde Farizeer, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde. NIV 26 Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. SVV 27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. NIV 27 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. SVV 28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. NIV 28 In the same way, on the outside you appear to people as righteous but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. SVV 29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen; NIV 29 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. SVV 30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. NIV 30 And you say, ‘If we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.’ SVV 31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben. NIV 31 So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. SVV 32 Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen! NIV 32 Go ahead, then, and complete what your ancestors started! SVV 33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? NIV 33 “You snakes! You brood of vipers! How will you escape being condemned to hell? SVV 34 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad; NIV 34 Therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify; others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. SVV 35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar. NIV 35 And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berekiah, whom you murdered between the temple and the altar. SVV 36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht NIV 36 Truly I tell you, all this will come on this generation. SVV 37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. NIV 37 “Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. SVV 38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten NIV 38 Look, your house is left to you desolate. SVV 39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! NIV 39 For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice