Parallel Bible results for Mǎtaìfúyīn 8:17

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mǎtaìfúyīn 8:17

CUVP 17 Zhè shì yào yìngyàn xiānzhī Yǐsaìyà de huà , shuō , tā daìtì wǒmen de ruǎnfuò , dāndāng wǒmen de jíbìng . NIV 17 This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah: “He took up our infirmities and bore our diseases.”

Do Not Sell My Info (CA only)