Parallel Bible results for Mínshùjì 24:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 24:2

CUVP 2 Bālán jǔmù , kànjian Yǐsèliè rén zhào zhe zhīpaì jūzhù . shén de líng jiù líndào tā shēnshang , NIV 2 When Balaam looked out and saw Israel encamped tribe by tribe, the Spirit of God came on him