Parallel Bible results for Mínshùjì 2:15

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 2:15

CUVP 15 Tā jūnduì beì shǔ de , gōng yǒu sì wàn wǔ qiā liù bǎi wǔ shí míng , NIV 15 His division numbers 45,650.