Parallel Bible results for Mínshùjì 32:38

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 32:38

CUVP 38 Níbō, bā lì miǎn , Xībǐmǎ ( ní bō , bā lì miǎn , míngzi shì gǎi le de ) , yòu gĕi tāmen suǒ jiànzào de chéng Lìng qǐ bié míng . NIV 38 as well as Nebo and Baal Meon (these names were changed) and Sibmah. They gave names to the cities they rebuilt.