Parallel Bible results for Mínshùjì 32:39

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 32:39

CUVP 39 Mǎnáxī de érzi Machir , tāde zǐsūn wǎng Jīliè qù , zhān le nà dì , gǎn chū nàli de Yàmólìrén . NIV 39 The descendants of Makir son of Manasseh went to Gilead, captured it and drove out the Amorites who were there.