Parallel Bible results for Mínshùjì 32:40

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 32:40

CUVP 40 Móxī jiàng Jīliè cìgĕi Mǎnáxī de érzi Machir , tā zǐsūn jiù zhù zaì nàli . NIV 40 So Moses gave Gilead to the Makirites, the descendants of Manasseh, and they settled there.