Parallel Bible results for Mínshùjì 3:43

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 3:43

CUVP 43 Àn rén míng de shùmù , cóng yī gè yuè yǐwaì , fán tóushēng de nánzǐ , gōng yǒu èr wàn èr qiā èr bǎi qī shí sān míng . NIV 43 The total number of firstborn males a month old or more, listed by name, was 22,273.