Parallel Bible results for Filémon 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Filémon 1

SVV 1 Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider, NIV 1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our dear friend and fellow worker— SVV 2 En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is: NIV 2 also to Apphia our sister and Archippus our fellow soldier—and to the church that meets in your home: SVV 3 Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. NIV 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. SVV 4 Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden; NIV 4 I always thank my God as I remember you in my prayers, SVV 5 Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus, en jegens al de heiligen; NIV 5 because I hear about your love for all his holy people and your faith in the Lord Jesus. SVV 6 Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus. NIV 6 I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. SVV 7 Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder! NIV 7 Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord’s people. SVV 8 Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen, hetgeen betamelijk is; NIV 8 Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, SVV 9 Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. NIV 9 yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is as none other than Paul—an old man and now also a prisoner of Christ Jesus— SVV 10 Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus; NIV 10 that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. SVV 11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb; NIV 11 Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. SVV 12 Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan; NIV 12 I am sending him—who is my very heart—back to you. SVV 13 Denwelken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies. NIV 13 I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. SVV 14 Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. NIV 14 But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do would not seem forced but would be voluntary. SVV 15 Want veellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. NIV 15 Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever— SVV 16 Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. NIV 16 no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. SVV 17 Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. NIV 17 So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. SVV 18 En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe. NIV 18 If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. SVV 19 Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen; opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. NIV 19 I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back—not to mention that you owe me your very self. SVV 20 Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere; verkwik mijn ingewanden in den Heere. NIV 20 I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord; refresh my heart in Christ. SVV 21 Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid; en ik weet, dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. NIV 21 Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. SVV 22 En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. NIV 22 And one thing more: Prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. SVV 23 U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, NIV 23 Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings. SVV 24 Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders. NIV 24 And so do Mark, Aristarchus, Demas and Luke, my fellow workers. SVV 25 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. NIV 25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice